Select Page

El sistema de gestió integrat proposa una visió globalitzadora i orientada al client; s’entén la figura del client com l’únic motiu pel qual existeix l’organització. Aquesta visió està relacionada amb la qualitat total, prevenció de riscos laborals, medi ambient, responsabilitat corporativa, R + D + I, economia, en definitiva principis de l’excel·lència empresarial.

Els tres sistemes (Qualitat, Medi Ambient i PRL) es basen en la integració funcional i persegueixen l’optimització de recursos mitjançant la minimització de costos causats per una gestió deficient. A més, amb un disseny adequat hauria d’aconseguir-se la sinergia mútua que facilita l’eficaç implantació de cada sistema i la seva possible integració en un sistema unitari.

Les indubtables avantatges d’un sistema unitari serien entre d’altres, la disminució de la burocràcia i dels costos d’implantació, un millor formació integral dels membres de l’organització i, com a conseqüència, una més racional i eficaç gestió empresarial.

La primera referència legal per a la integració de sistemes es troba en l’aplicació de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals que en el seu article 16 diu a propòsit de les actuacions preventives “… s’han d’integrar en el conjunt de les activitats de l’empresa i en tots els nivells jeràrquics de la mateixa” i més en concret, el Reglament dels serveis de prevenció en la seva article 1.1, també estableix que l’activitat preventiva “s’ha d’integrar al conjunt d’activitats i decisions, tant en els processos tècnics, en l’organització del treball i en les condicions que aquest es presti, com en la línia jeràrquica de l’empresa, inclosos tots els nivells de la mateixa. La integració de la prevenció en tots els nivells jeràrquics de l’empresa implica l’atribució a tots ells i l’assumpció per aquests de l’obligació d’incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que realitzin o ordenin i en totes les decisions que adoptin”.

 

Què oferim?

Programa d’assessorament tècnic sobre sistemes integrats de gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.

Aporta informació pel desenvolupament d’un manual de gestió integral i de procediments que permetrà estudiar els aspectes que es poden corregir per millorar l’eficiència i eficàcia de l’organització.

El fet de disposar d’un sistema integrat de gestió pot arribar obrir un nínxol de mercat, ja que són necessaris aquest tipus de certificats per poder treballar amb determinats clients.

Pot arribar a ser fins i tot una eina de màrqueting per a distingir-se de la competència i oferir credibilitat en el procés que es realitza i confiança en els clients. Aquesta revisió dels processos de treball s’enfoca a l’organització cap els desitjos dels clients, aconseguint així, una major quota de mercat i una confiança interna de la organització en el procés que realitza.

 

Auditoria interna i externa de segona part

Realitzem auditories internes (o de primera part) i externes de segona part, relacionades amb sistemes de qualitat, medi ambient i seguretat i salut, amb excepció de l’auditoria externa de tercera part, que necessàriament ha de ser realitzada per un organisme certificador acreditat.

Una auditoria és un procés sistemàtic, independent i documentat per a obtenir evidències (quantitatives i qualitatives) per a avaluar-les de manera objectiva amb la finalitat de determinar si compleix amb els criteris de referència. Aquestes auditories poden anar enfocades a un sistema de gestió, producte o procés.

L’auditoria interna és realitza per a finalitats internes, essent un input més per a l’anàlisi de la revisió per la direcció, per avaluar el grau d’adequació del sistema de gestió i per a la seva millora. Aquest tipus d’auditoria també és un dels requisits de qualsevol norma de sistema de gestió (qualitat, medi ambient, seguretat i salut, etc), per al manteniment del sistema.

D’altra banda, l’auditoria externa de segona part es desenvolupa per l’interès d’una organització cap a un tercer, normalment són les realitzades als proveïdors, subcontractistes i franquiciats. L’objectiu que persegueix és determinar l’adequació dels sistemes de gestió amb els serveis que s’han contractat o es contractaran (homologació de proveïdors).

 

Programa de treball

 • Reunió prèvia d’assessorament tècnic i planificació d’actuacions d’auditoria.
 • Treball de camp, elaboració de documentació, visita al centre, recollida d’informació significativa i realització de comprovacions, valoracions,… segons actuació i planificació.
 • Elaboració de l’informe d’auditoria (processos auditats, documentació utilitzada, recomanacions i observacions, desviacions, etc) i documentació relacionada:
  1. Elaboració d’un manual de consulta relacionat amb la qualitat, medi ambient i seguretat.
  2. Documentar els processos més significatius i les seves interrelacions.
  3. Documentar els mètodes i eines de control.
  4. Realitzar un estudi de les possibles millores que es poden arribar a obtenir en diferents camps com la satisfacció i fidelització del client, augment de guanys, anticipar-se als requisits marcats per l’administració en temàtica mediambiental, disminuir l’índex d’accidents amb una cultura preventiva, etc.
 • Entrega i presentació de la documentació generada.

 

Finalitats dels serveis d’assessorament i auditoria interna:

Es pretén aportar els següents beneficis a l’organització:

 • Agilitzar les activitats a desenvolupar.
 • Afegir valor a les activitats i productes.
 • Millorar la productivitat, eficiència i implicació del personal.
 • Millorar la gestió de la satisfacció del client i els proveïdors.
 • Obtenir millors resultats amb les oportunitats de millora contínua identificades.
 • Desenvolupar noves competències incrementant i perfeccionant el coneixement de les activitats.
 • Mantenir el sistema de gestió actualitzat constantment, tenint així, un control dels procediments desenvolupats en l’organització.