Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir en l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Fixen els objectius concrets a aconseguir, les estratègies i accions concretes a adoptar per a la seva consecució així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

L’objectiu dels plans d’igualtat és assolir la igualtat efectiva entre dones i homes evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.

D’acord amb la normativa actual, el desenvolupament i aplicació dels plans d’igualtat tenen els següents objectius:

  • Fomentar l’increment de la participació de les dones en el mercat de treball.
  • Millorar l’ocupabilitat de la dona.
  • Millorar la permanència en l’ocupació de les dones.
  • Potenciar el nivell formatiu de les dones amb l’objecte de facilita l’accés a l’ocupació i el seu desenvolupament laboral.
  • Potenciar l’adaptabilitat de la dona als requeriments del mercat de treball.
  • Promoure la conciliació de la vida laboral.
  • Eliminar tota forma de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe que pugui existir en l’empresa, en particular, les derivades de la maternitat, càrregues familiars i estat civil.
  • Prevenir i evitar les situacions d’assetjaments que poguessin presentar relacions laborals, establint mecanismes eficaços per a la seva detecció i eliminació.

Per a més informació, ens pots escriure sense compromís a info@salutiempresa.cat.

NORMATIVA

Respecte a l’obligatorietat dels plans d’igualtat hi ha una novetat important. El RD 3/2019 d’1 de març, obliga progressivament a les empreses a tenir un pla d’igualtat. Fins ara només les empreses de més de 250 persones treballadores estaven obligades a tenir un pla d’igualtat, a partir del gener de 2022 totes les empreses de 50 persones treballadores o més estaran obligades a tenir un pla d’igualtat.

La disposició transitòria dotzena determina l’aplicació gradual dels articles 45 i 46 de la llei orgànica d’igualtat en la redacció que en fa el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.