Processos de contractació pública, assessorament en expedients de contractació segons TRLCSP, des de la perspectiva del contractant i del ofertant.